beslutning

November-1-2020 8,5-meteren legges i vinteropplag

Den store RIB’en legges i vinteropplag, mens den lille flyttes fra Fjellvik Båtforening til Granholmen. Ved mindre vinteren blir ekstrem, blir den lille RIB’en liggende på vannet permanent.

Juli-5-2020 Innleid RIB plasseres på Fjellvik Båtforening

Båten som representerer tilleggskapasitet for arbeidet med marin forsøpling blir liggende på Fjellvik Båtforening. Båten leies inn til bruk i organiserte strand- og dykkeryddeaksjoner. RIB’en underlegges samme utleiebestemmelser som for hoved-RIB’en.

Juli-4-2020 El-kompressor avhendes

100-liters Bauer el-kompressor er gitt bort vederlagsfritt. Kostnadene ved å sette den i stand overgår langt behovet klubben har og den verdien som ligger i denne kompressoren for klubben. Beslutningen er å regne for en sanering.

Juli-3-2020 Oppgradering av fridykkeutstyr

Som ledd i økende fokus og vekst innen fridykking og marint miljøarbeid blir det anskaffet utleieutstyr i to puljer. Første pulje med utstyr settes i bestilling umiddelbart. Neste pulje vurderes i lys av erfaringene med utstyret som anskaffes i første pulje.

Juli-1-2020 Fast pris på luftfylling

Enkeltflasker (full eller toppet) kr. 50,- Det er fast pris hele året for fyllekort Fyllekortet er personlig, og kan ikke deles Pris for luft kr. 300,- Tillegg for NITROX kr. 250,-

April-1-2020 Dykkelederbriefing

I anledning begrensningene som legges for samling av personer, legger vi i år opp til en VK-basert briefing for alle dykkeledere. Vi kommer til å fokusere på sikkerhetsutstyr og -rutiner. Båten er slik den var i fjor, så helt nye dykkeledere får en særskilt, praktisk innføring.

Februar-7-2020 Leie av ekstrabåt

Klubben har påtatt seg store forpliktelser relatert til marin forsøpling. Arbeidet blir ressurskrevende både med henblikk på personell og materiell. Det er besluttet å leie inn en liten RIB for å skalere kapasiteten opp til det som kreves.

Februar-6-2020 Stige på Vadskjæret

Klubben stiller seg positiv til å bli med i det som kreves for å få en permanent, robust løsning for adkomst til vannet på Vadskjæret i Larvik. Plan og finansiering foreligger ikke, så vedtaket er at klubben er positiv.